Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

      Co to jest?

 

Kierownictwo Jednostki ratowniczo-gaśniczej

mł. bryg. mgr inż. Piotr Łowicki

Dowódca JRG

 

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 -15 30

tel.: 81 745-55-83

 

 

st. kpt. mgr Waldemar Łoś

Zastępca Dowódcy JRG

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530
tel.: 81 745-55-84

 

 

Do zadań jednostki ratowniczo-gaśniczej należy w szczególności:

 1. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń oraz wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych oraz podczas likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne podmioty ratownicze.
 2. Ciągłe utrzymanie gotowości podległej jednostki do prowadzenia działań ratowniczych.
 3. Współdziałanie z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami powiatu w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczych.
 4. Prowadzenie rozpoznania w zakresie niezbędnym do podjęcia działań ratowniczych na obszarze powiatu.
 5. Organizowanie ćwiczeń i manewrów.
 6. Prowadzenie szkolenia i doskonalenia zawodowego w JRG.
 7. Prowadzenie szkolenia członków OSP.
 8. Prowadzenie w ramach merytorycznego działania inspekcji JRG i OSP,
  w tym w szczególności włączonych do KSRG.
 9. Utrzymywanie użytkowanych terenów, obiektów, sprzętu i wyposażenia we właściwym stanie technicznym, w tym prowadzenie wymaganych okresowych badań, 
  przeglądów, itp.
 10. Właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem.
 11. Prowadzenie biblioteki komendy powiatowej.
 12. Prowadzenie działalności w zakresie popularyzacji ochrony przeciwpożarowej.
 13. Organizacja, funkcjonowanie i szczegółowy zakres zadań JRG określają odrębne zasady ustalone przez komendanta powiatowego.
Szukaj w tym dziale: