Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

      Co to jest?

 

Kierujący sekcją kwatermistrzowsko -techniczną :

 

 

asp. lic. Jacek Pawelec

starszy inspektor

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-95

 

mgr Ilona Mańka

starszy specjalista ds. kwatermistrzowskich

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-95

 

Janusz Kucharuk

starszy technik ds. technicznych

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 7 30 – 15 30

tel.: 81 745-55-96

 

 

Zadania:

 1. Planowanie i realizacja inwestycji oraz remontów obiektów komendy.
 2. Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów
  i pomieszczeń.
 3. Prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej.
 4. Zapewnienie zakupów, dostaw, usług i robót budowlanych na rzecz komendy powiatowej na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych oraz prowadzenie postępowania w tym zakresie.
 5. Zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki ksrg na terenie powiatu oraz przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych.
 6. Przygotowanie i prowadzenie procedury związanej z darowiznami rzeczowymi
  na rzecz tutejszej komendy z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych
  i innych przyjętych w tym przedmiocie ustaleń oraz współpracuje w tym zakresie
  z wydziałem finansów.
 7. Współdziałanie w planowaniu zabezpieczenia jednostek organizacyjnych PSP przewidzianych do mobilizacji, w tym materiałowo-techniczne zaspokojenie potrzeb na użytek bieżących zapasów nienaruszalnych oraz współdziałanie w opracowywaniu planu zabezpieczeń.
 8. Realizacja umów dot. eksploatacji obiektów komendy, prac remontowo-budowlanych, w zakresie wzajemnych świadczeń oraz nadzór i udział w ich prawidłowym rozliczaniu.
 9. Organizacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w zakresie merytorycznego działania.
 10. Wyznaczanie zadań i nadzór nad pracą operatorów sprzętu specjalistycznego
  oraz ratowników, kierowców w zakresie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego.
 11. Wypracowywanie rozwiązań zabezpieczających urządzenia ratownicze i sprzęt silnikowy przed kradzieżą lub zniszczeniem oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem.
 12. Nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności sprzętu ratowniczego, pożarniczego, warsztatowego i łączności radiowej, zlecanie konserwacji i napraw sprzętu.
 13. Wykonywanie lub nadzorowanie czynności (badań i konserwacji) wymaganych przepisami od użytkowników sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego,
  oraz prowadzenie wymaganej w tym zakresie dokumentacji.
 14. Prowadzenie ewidencji środków transportu, sprzętu silnikowego.
 15. Prowadzenie ewidencji kart pracy pojazdów oraz kart pracy sprzętu silnikowego jednostki.
 16. Dokonywanie rozliczeń zużycia paliwa przez pojazdy i inny sprzęt silnikowy jednostki oraz analizowanie pracy pojazdów i sprzętu pod kątem celowości i zgodności
  z normami zużycia paliwa.
 17. Sporządzanie i przedstawianie do zatwierdzenia przełożonym protokołów dotyczących stanu technicznego pojazdów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego
  oraz wniosków dotyczących wycofania z użytkowania bądź likwidacji tego sprzętu.
 18. Organizowanie i nadzorowanie bieżących napraw dokonywanych w Zapleczu Techniczno-Warsztatowym.
 19. Wykonywanie czynności proceduralnych związanych z udzielaniem zezwoleń
  na prowadzenie pojazdów służbowych osobom niezatrudnionym na stanowiskach kierowców.
 20. Planowanie i realizacja obsługi technicznej sprzętu transportowego i silnikowego.
 21. Dokonywanie zakupów części zamiennych niezbędnych do właściwej eksploatacji pojazdów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i pożarniczego.
 22. Prowadzenie podręcznego magazynku paliw i smarów oraz dokonywanie comiesięcznego tankowania sprzętu.
Szukaj w tym dziale: